Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN Lucas Wonen

Lucas Wonen respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en dit is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lucas Wonen verwerkt van haar opdrachtgevers, huurders, woningzoekenden en/of andere geïnteresseerden m.b.t. de diensten die Lucas Wonen aanbied, o.a.:

  • bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed
  • beheer en inspectie van onroerend goed

Indien u persoonsgegevens aan Lucas Wonen verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

LS Vastgoedservices, tevens handelend onder de naam Lucas Wonen, Postbus 1123, 3860 BC te Nijkerk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59647922

2. Gegevens welke Lucas Wonen verwerkt m.b.t. genoemde diensten

2.1 In het kader van de verhuur en verkoopactiviteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen in een digitaal dossier:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

b) adresgegevens

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d) intentieverklaringen met o.a. (financiële) bijlagen

e) overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het mogelijk tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder/opdrachtgever of het opstellen van een koopovereenkomst tussen koper en verkoper.

Derden:

Voor huurders geldt dat de in 2.1 benoemde documenten en gegevens aan de verhuurder kan worden verstrekt om tot een mogelijk akkoord te komen voor verhuur en aan een 3e instantie voor verificatie van betalingsgedrag en in geval van verplichting op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

d) naam, adresgegevens, email en telefoonnummer kan worden gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en activiteiten van Lucas Wonen.

3. Bewaartermijnen

Lucas Wonen verwerkt en bewaart de in 2.1 genoemde documenten/gegevens gedurende 20 jaar, dit in verband met de aansprakelijkheidstermijn. Na deze termijn worden de persoonsgegevens uit de digitale opslag verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van persoonsgegevens heeft Lucas Wonen passende maatregelen getroffen en worden alle gegevens zo goed mogelijk bewaakt. Indien er toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan zal dit worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien een datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, wordt er ook contact met u worden opgenomen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 U heeft recht op inzage in de gegevens die er van u worden verwerkt en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@lucaswonen.nl. Lucas Wonen zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Heeft u bezwaar tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen via info@lucaswonen.nl

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Lucas Wonen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen.